Home Up Съдържание Contact Us Search   Forum Modelistika       Forum Modelist.bg       Forum RC-Bulgaria

   F1A

 

Modelistika

Modelist.bg

 RC-Bulgaria

 

This paragraph contains a brief description of the product ...

Клас F1A - Планери

3.1.1. Определение

    Авиомодел, който не е снабден с какъвто и да е двигател, и чието издигане се поражда от аеродинамични сили, действуващи на повърхности, оставащи неподвижни в полет, с исключение на тези за промяна на курса и тангажа. Авиомодел с променлива геометрия трябва да е съобразен със спецификациите където повърхностите са ограничени до минимум и максимум.

3.1.2. Характеристики на планер F1A клас.

        Площ на повърхностите (носеща площ).........................................................................32-34 кв.дм

        Минимално тегло ..................................................................................................................410 гр.

        Максимална дължина на кордата за теглене, при натоварване 5 кг. ......................... 50 м.

Параграф B.3.1. от раздел 4B (строител на авиомодела) не се прилага за клас F1A

3.1.3.Брой полети

    а) Всеки състезател има право на седем официални полета на Световен или Континентален шампионат. За други международни прояви броят на официалните полети е седем, освен ако не е бил друг брой, предварително одобрен от CIAM.

    б) Всеки състезател има право на един официален полет във всеки тур на състезанието. Продължителността на туровете трябва да се обяви предварително и не може да бъде по-малка от 30 минути и по-голяма от 90 минути.

3.1.4. Определение за официален полет

    а) Официален полете продължителността на първия опит, освен ако този опит е несполучлив, съгласно точка 3.1.5. (ако опитът е несполучлив по причина 3.1.5. и втория опит не е направен, тогава продължителността на първия опит се записва като официално време).

    б) Продължителността на втория опит. Ако втория опит е също неуспешен по определенията на 3.1.5.а;  3.1.5.b; 3.1.5.c; 3.1.5.d; или 3.1.5.f се записва нула на полета.

3.1.5. Определение за неуспешен опит

Опитът се окачествява като неуспешен, ако моделът е изтеглен и най-малко едно от следните събития се е случило. Ако това се е случило в първия опит, състезателят има право на втори опит.

    a) Моделът се връща на земята, без да е освободена кордата.

    b) Моментът на освобождаване на кордата не е точно засечен от съдиите (времеизмервачите).

    c) Когато част от модела се отдели по време на тегленето или по време на полета.

    d) Когато явно е констатирано от съдиите, че състезателят е загубил контрол над кордата и състезателят и неговият ръководител избират да заявят опит.

    e) Когато явно е констатирано от съдиите, че състезателят е загубил контрол над кордата и тя се контролира от друг човек.

    f) Продължителността на полета е по-малка от 20 секунди и полетът не е прекъснат с парашутиране.

3.1.6. Опитът може да бъде повторен, когато:

    a) Моделът се сблъска с човек , различен от теглещия, в началото на полета.

    b) По време на теглене планерът се сблъска с модел в свободен полет (но не и с модел по време на теглене) и тегленето не продължи нормално.

    c) По време на полет моделът се сблъска с друг модел или корда.

Ако моделът продължи нормално полета , състезателят може да поиска полетът да се приеме за официален, ако искането стане до края на полета.

3.1.7. Продължителност на полетите

    Максималната продължителност, която се изисква за официални полети на Световно и континентално първенство е четири минути за първия тур и три минути за следващите турове. Тази максимална продължителност е и за международни прояви, освен ако не е обявена друга продължителност предварително, съгласувана със CIAM.

    В случай на изключителни метеорологични условия или проблеми с връщането на моделите, журито може да позволи максимумът да бъде променен. Такъв изменен максимум трябва да се обяви преди началото на тура.

    За полетите, с максимална продължителност над три минути, допълнителното време над три минути се използва само за решаване на някакъв равен резултат.

1.3.8. Класиране

   a) Общото време на всеки състезател от всеки официален полет, описан в 3.1.3. се взема за крайното класиране, ограничено до три минути за всеки полет. Това общо време се използва за определяне на отборното класиране.

    b) За решаващо при индивидуалното подреждане, когато има равенство, общото време постигнато във всеки официален полет, описано в 3.1.3., ще бъде взет резултат без ограничението от три минути.

    c) За решаващо при индивидуалното подреждане, когато има отново равенство след прилагане на горното правило (b) , ще се направят допълнителни полети (флайоф) направени след завършване на последния редовен тур на състезанието. Максимумът за първия от допълнителните полети ще бъде 5 минути, а максимумът за всеки следващ се увеличава с 2 минути. Времето от допълнителните полети не се включва за отборното класиране, то е предназначено само за инсдивидуалното подреждане.

    d) Организаторът определя 10 минутен период по време на който участниците във "флайоф" трябва да изтеглят и освободят моделите. По време на тези 10 минути състезателите имат право на втори опит, в случай на несполучлив първи, съгласно 3.1.5. Стартовите позиции ше се определят с жребий за всеки допълнителен старт.

    e) Ако метеорологичните условия или слаба видимост или проблем със връщането на моделите са налице, допълнителния старт "флайоф" се отлага за следващата сутрин, като полетите се провеждат рано за да се избегнат термичните потоци (плътно време). Максималната продължителност на този първи полет е 10 минути.

       f) В случай на изключителни метеорологични условия или проблеми със връщането на моделите, журито може да промени максимума. Така променения максимум се обявява в началото на тура.

3.1.9. Засичане (времеизмерване)

    a) Секция 4в параграф В.11

    b)Засичането на полетите се ограничава до "максимум" (максимална продължителност), описана в 3.1.7. и 3.1.8. Общото полетно време се взема от освобождаването на планера от кордата до края на полета.

3.1.10. Брой помощници

Състезателят има право на един помощник.

3.1.11. Средства за теглене

    a) Моделът трябва да бъде теглен със средство с единична корда и обща дължина не по-голяма от 50 метра, при опън 5 кг. Това натоварване трябва да се приложи към средството с подходяща апаратура, която да е на разположение на състезателите, преди и по време на на състезанието. По време на състезанието технически лица ще проверят най-малко 20% от кордите на състезателите по случаен признак.

b) Средството за теглене може да прибира кордата с различни като винди, макара с предавка и др. Тези устройства (без кордата за теглене) не трябва ба бъдат хвърляни от състезателя, което се наказва с анулиране на полета. Състезателят може да освобождава кордата за теглене и приспособление за държане с малко тегло (като клуп от кордата , малка гумена топка или знаменце и др.) в края на тегленето.

c) За улеснение на наблюдението и засичането, кордата трябва да бъде снабдена със знаме, имащо правоъгълна форма, с минимална площ 2,5 кв.дм. и малка страна най-малко 5 см., прикрепена директно към кордата.

d) Всички видове спомагателни стабилизиращи устройства на кордата са збранени. Парашут може да се употреби за знаме, ако не е прикрепен към модела и остава неактивен и събран до отделянето на модела от кордата.

3.1.12. Организация на тегленето.

a) Състезателят трябва да бъде на земята и трябва да действа с устройството за теглене сам.

b) Всички действия са позволени за най-добро ползуване на кордата, освен хвърляне на устройството за теглене.

c) Тегленето на модела трябва да започва приблизително на 5 м. от стартовата позиция.

 

 

 

 

 

 

 

Home ] Up ]

Send mail to valio@dir.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: юли 09, 2012