Home Up Съдържание Contact Us Search   Forum Modelistika       Forum Modelist.bg       Forum RC-Bulgaria

   F1C

 

Modelistika

Modelist.bg

 RC-Bulgaria

 

This paragraph contains a brief description of the product ...

3.3 Клас F1C - Авиомодели с бутални двигатели (Таймери)

3.3.1. Определение

    Авиомодел, чиято енергия се осигурява от бутален двигател (вътрешно горене), и чието издигане се поражда от аеродинамични сили, действуващи на повърхности, оставащи неподвижни в полет, с исключение на тези за промяна на курса и тангажа. Авиомодел с променлива геометрия трябва да е съобразен със спецификациите където повърхностите са ограничени до минимум и максимум.

3.3.2. Характеристики на F1C модел - таймер

        Максимален работен обем на мотора(те)...................................................................... ...2,5  см3

        Минимално общо тегло .........................................................................................................300 гр./см3

       Минимално натоварване  ...................................................................................................... 20 гр./дм2

        Максимална продължителност на моторния полет........................................5 сек. от пускането на модела

Параграф B.3.1. от раздел 4B (строител на авиомодела) не се прилага за клас F1A

3.3.3.Брой полети

    а) Всеки състезател има право на седем официални полета на Световен или Континентален шампионат. За други международни прояви броят на официалните полети е седем, освен ако не е бил друг брой, предварително одобрен от CIAM.

    б) Всеки състезател има право на един официален полет във всеки тур на състезанието. Продължителността на туровете трябва да се обяви предварително и не може да бъде по-малка от 30 минути и по-голяма от 90 минути.

3.1.4. Определение за официален полет

    а) Официален полете продължителността на първия опит, освен ако този опит е несполучлив, съгласно точка 3.1.5. (ако опитът е несполучлив по причина 3.3.5.c  и втория опит не е направен, тогава продължителността на първия опит се записва като официално време).

    б) Продължителността на втория опит. Ако втория опит е също неуспешен по определенията на 3.3.5.a и  3.3.5.b  се записва нула на полета.

3.3.5. Определение за неуспешен опит

Опитът се окачествява като неуспешен, ако моделът е стартиран  и най-малко едно от следните събития се е случило. Ако това се е случило в първия опит, състезателят има право на втори опит.

    a) Времето на работа на мотора от освобождаването на модела от ръката на състезателя, превишава времето посочено в 3.3.2 или 3.3.8.

    b) Когато част от модела се отдели по време на стартирането или по време на полета.

    c) Продължителността на полета е по-малка от 20 секунди и полетът не е прекъснат с парашутиране.

3.3.6. Опитът може да бъде повторен, когато:

    Опитът може да бъде повторен, когато моделът се сблъска с друг модел по време на полета или човек , различен от състезателя, в началото на полета. Ако моделът, след това продължи нормално полета си, състезателят може да поиска опитът да се приеме за официален, ако искането стане до края на полета.

3.3.7. Продължителност на полетите

    Максималната продължителност, която се изисква за официални полети на Световно и Европейско първенство е пет минути за първия тур и три минути за следващите турове. Тази максимална продължителност е и за международни прояви, освен ако не е обявена друга продължителност предварително, съгласувана със CIAM за специфичните турове.

    В случай на изключителни метеорологични условия или проблеми с връщането на моделите, журито може да позволи максимумът да бъде променен. Такъв изменен максимум трябва да се обяви преди началото на тура.

    За полетите, с максимална продължителност над три минути, допълнителното време над три минути се използва само за решаване на някакъв равен резултат.

3.3.8. Класиране

   a) Общото време на всеки състезател от всеки официален полет, описан в 3.3.3. се взема за крайното класиране, ограничено до три минути за всеки полет. Това общо време се използва за определяне на отборното класиране.

    b) За решаващо при индивидуалното подреждане, когато има равенство, общото време постигнато във всеки официален полет, описано в 3.3.3., ще бъде взет резултат без ограничението от три минути.

    c) За решаващо при индивидуалното подреждане, когато има отново равенство след прилагане на горното правило (b) , ще се направят допълнителни полети (флайоф) направени след завършване на последния редовен тур на състезанието. Максимумът за първия от допълнителните полети ще бъде 5 минути, а максимумът за всеки следващ се увеличава с 2 минути. Времето от допълнителните полети не се включва за отборното класиране, то е предназначено само за инсдивидуалното подреждане.

    d) Стартовите позиции ше се определят с жребий за всеки допълнителен старт. Организаторът определя 10 минутен период по време на който участниците във "флайоф" трябва да стартират мотора и  модела си. По време на тези 10 минути състезателите имат право на втори опит, в случай на несполучлив първи, съгласно 3.3.5. 

    e) Ако метеорологичните условия или слаба видимост или проблем със връщането на моделите са налице, допълнителния старт "флайоф" се отлага за следващата сутрин, като полетите се провеждат рано за да се избегнат термичните потоци (плътно време). Максималната продължителност на този първи полет е 10 минути.

       f) В случай на изключителни метеорологични условия или проблеми със връщането на моделите, журито може да промени максимума. Така променения максимум се обявява в началото на тура. Максималното време за работа на мотора е 5 секунди.

3.3.9. Засичане (времеизмерване)

    a) Секция 4в параграф В.11

    b) Засичането на полетите се ограничава до "максимум" (максимална продължителност), описана в 3.3.7. и 3.3.8. Общото полетно време се взема от стартирането на авиомодела до края на полета.

    c) Продължителността на работа на мотора се засича от двама съдии с кварцови електронни хронометри с цифров дисплей, засичащ с точност 1/100 от секундата. Времето се определя като средно аритметично на двете регистрирани времена, и се зкръгля към 1/10 от секундата надолу.

Пример: 1 съдия - 4,95    2 съдия - 5,09       Средно 5,02 -  Зачита се време 5,0 секунди !!!

3.3.10. Брой помощници

Състезателят има право на един помощник на стартовата позиция.

3.3.11. Средства за теглене

    a) Моделът трябва да бъде теглен със средство с единична корда и обща дължина не по-голяма от 50 метра, при опън 5 кг. Това натоварване трябва да се приложи към средството с подходяща апаратура, която да е на разположение на състезателите, преди и по време на на състезанието. По време на състезанието технически лица ще проверят най-малко 20% от кордите на състезателите по случаен признак.

b) Средството за теглене може да прибира кордата с различни като винди, макара с предавка и др. Тези устройства (без кордата за теглене) не трябва ба бъдат хвърляни от състезателя, което се наказва с анулиране на полета. Състезателят може да освобождава кордата за теглене и приспособление за държане с малко тегло (като клуп от кордата , малка гумена топка или знаменце и др.) в края на тегленето.

c) За улеснение на наблюдението и засичането, кордата трябва да бъде снабдена със знаме, имащо правоъгълна форма, с минимална площ 2,5 кв.дм. и малка страна най-малко 5 см., прикрепена директно към кордата.

d) Всички видове спомагателни стабилизиращи устройства на кордата са збранени. Парашут може да се употреби за знаме, ако не е прикрепен към модела и остава неактивен и събран до отделянето на модела от кордата.

3.1.12. Стартиране (пускане).

    a) Стартирането на модела е от ръка, като състезателят е на земята (скачането е позволено).

    b) Всеки състезател трябва да пали и регулира мотора(те), както  и да стартира самостоятелно.

    c) Моделът трябва да се стартира на разстояние приблизително до 5 метра от стартовата позиция.

3.3.12  Ниво на шума

Нивото на шум по периметъра на полето, където F1C ще летят, не може да бъде повече от 6 dB (А) горна граница. Ако допустимото ниво на щум се превиши в някоя точка по границата на полето, стартовата линия се премества по-далеч от тази точка, до влизане в норматива.

 

 

Home ] Up ]

Send mail to valio@dir.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: юли 09, 2012