Home Up Съдържание Contact Us Search   Forum Modelistika       Forum Modelist.bg       Forum RC-Bulgaria

   F1B

 

Modelistika

Modelist.bg

 RC-Bulgaria

 

This paragraph contains a brief description of the product ...

Клас F1B - Авиомодел с еластичен мотор - гуменяк (Wakefield)

3.2.1. Определение

    Авиомодел, който се задвижва с еластичен двигател и чието издигане се поражда от аеродинамични сили, действуващи на повърхности, оставащи неподвижни в полет, с исключение на тези за промяна на курса и тангажа. Авиомодел с променлива геометрия трябва да е съобразен със спецификациите където повърхностите са ограничени до минимум и максимум.

3.2.2. Характеристики на F1B модел (гуменяк)

        Площ на повърхностите (носеща площ)..........................................        ...............................17-19 кв.дм

        Минимално тегло без двигателя(те)..........................................................................................200 гр.

        Максимално тегло на двигателя(те) със смазката.................................................................. 30 гр.

Параграф B.3.1. от раздел 4B (строител на авиомодела) не се прилага за клас F1B

3.2.3.Брой полети

    а) Всеки състезател има право на седем официални полета на Световен или Континентален шампионат. За други международни прояви броят на официалните полети е седем, освен ако не е бил друг брой, предварително одобрен от CIAM.

    б) Всеки състезател има право на един официален полет във всеки тур на състезанието. Продължителността на туровете трябва да се обяви предварително и не може да бъде по-малка от 30 минути и по-голяма от 90 минути.

3.2.4. Определение за официален полет

    а) Официален полет е продължителността на първия опит, освен ако този опит е несполучлив, съгласно точка 3.2.5. Ако опитът е несполучлив по причина 3.2.5.b и втория опит не е направен, тогава продължителността на първия опит се записва като официално време.

    б) Продължителността на втория опит. Ако втория опит е също неуспешен по определенията на 3.2.5.а се записва нула на полета.

3.2.5. Определение за неуспешен опит

Опитът се окачествява като неуспешен, ако моделът е изтеглен и най-малко едно от следните събития се е случило. Ако това се е случило в първия опит, състезателят има право на втори опит.

    a) Когато част от модела се отдели по време на стартирането или по време на полета.

    b) Продължителността на полета е по-малка от 20 секунди и полетът не е прекъснат с парашутиране.

3.2.6. Опитът може да бъде повторен, когато:

Опитът може да бъде повторен когато моделът се сблъска с друг модел по време на полета или с човек, който не е самият състезател, по време на стартирането. Ако моделът продължи нормално полета си ,след такъв сблъсък,  състезателят може да поиска полетът да се приеме за официален, ако искането стане до края на полета.

3.2.7. Продължителност на полетите

    Максималната продължителност, която се изисква за официални полети на Световно и Европейско първенство е четири минути за първия тур и три минути за следващите турове. Тази максимална продължителност е и за международни прояви, освен ако не е обявена друга продължителност предварително, съгласувана със CIAM за специфичните турове.

    В случай на изключителни метеорологични условия или проблеми с връщането на моделите, журито може да позволи максимумът да бъде променен. Такъв изменен максимум трябва да се обяви преди началото на тура.

    За полетите, с максимална продължителност над три минути, допълнителното време над три минути се използва само за решаване на някакъв равен резултат.

3.2.8. Класиране

   a) Общото време на всеки състезател от всеки официален полет, описан в 3.1.3. се взема за крайното класиране, ограничено до три минути за всеки полет. Това общо време се използва за определяне на отборното класиране.

    b) За решаващо при индивидуалното подреждане, когато има равенство, общото време постигнато във всеки официален полет, описано в 3.1.3., ще бъде взет резултат без ограничението от три минути.

    c) За решаващо при индивидуалното подреждане, когато има отново равенство след прилагане на горното правило (b) , ще се направят допълнителни полети (флайоф) направени след завършване на последния редовен тур на състезанието. Максимумът за първия от допълнителните полети ще бъде 5 минути, а максимумът за всеки следващ се увеличава с 2 минути. Времето от допълнителните полети не се включва за отборното класиране, то е предназначено само за инсдивидуалното подреждане.

    d) Организаторът определя 10 минутен период по време на който участниците във "флайоф" трябва да навият двигателя(те) и да стартират моделите си. По време на тези 10 минути състезателите имат право на втори опит, в случай на несполучлив първи, съгласно 3.2.5. Стартовите позиции ше се определят с жребий за всеки допълнителен старт.

    e) Ако метеорологичните условия или слаба видимост или проблем със връщането на моделите са налице, допълнителния старт "флайоф" се отлага за следващата сутрин, като полетите се провеждат рано за да се избегнат термичните потоци (плътно време). Максималната продължителност на този първи полет е 10 минути.

       f) В случай на изключителни метеорологични условия или проблеми със връщането на моделите, журито може да промени максимума. Така променения максимум се обявява в началото на тура.

3.2.9. Засичане (времеизмерване)

    a) Секция 4в параграф В.11

    b) Засичането на полетите се ограничава до "максимум" (максимална продължителност), описана в 3.2.7. и 3.2.8. Общото полетно време се взема от стартирането на модела до края на полета.

3.2.10. Брой помощници

Състезателят има право на един помощник на стартовата позиция.

3.2.11. Стартиране

    a) Стартирането на модела е от ръка, като състезателят е на земята (скачането е позволено).

    b) Всеки състезател трябва да навива двигателя и стартира самостоятелно.

    c) Моделът трябва да се стартира на разстояние до 5 метра от стартовата позиция.

    d) Допълнително нагряване на двигателя не се допуска.

 

 

Home ] Up ]

Send mail to valio@dir.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: юли 09, 2012